Terma dan Syarat

Terma dan SyaratSelamat datang ke Tapak Stake. Terma dan syarat ini mengawal penggunaan laman web kami oleh anda, dan dengan mengakses laman web kami, anda bersetuju untuk mematuhinya. Sila baca syarat ini dengan teliti sebelum menggunakan tapak web kami.

Harta Intelek

Semua kandungan di laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada grafik, teks, logo, imej dan perisian, adalah hak milik Stake Sites dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta antarabangsa. Anda tidak boleh mengeluarkan semula, mengedar, atau mengubah suai mana-mana kandungan daripada laman web ini tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. Kami mengekalkan semua hak ke atas bahan-bahan di tapak web kami, dan anda bersetuju untuk tidak menggunakan atau mengeksploitasinya dalam sebarang cara yang boleh membahayakan kami atau perniagaan kami.

Tingkah Laku Pengguna

Dengan menggunakan tapak web kami, anda bersetuju untuk tidak terlibat dalam mana-mana aktiviti berikut:

  • Menyiarkan kandungan yang menyalahi undang-undang, lucah atau fitnah
  • Menggodam atau cuba menggodam tapak web kami
  • Menyamar sebagai pengguna atau entiti lain
  • Melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan

Kami berhak untuk menamatkan akses anda ke tapak web kami jika anda melanggar terma dan syarat ini. Kami juga berhak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap anda jika anda terlibat dalam sebarang kelakuan yang membahayakan perniagaan atau reputasi kami.

Polisi Laman Web

Di Stake Sites, kami komited untuk melindungi privasi anda. Kami akan mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda hanya mengikut Dasar Privasi kami. Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dengan Dasar Privasi kami.

Penafian Jaminan

Stake Sites menyediakan tapak web kami pada asas "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia". Kami tidak menjamin bahawa tapak web kami tidak akan terganggu, bebas ralat, atau bebas daripada virus. Kami menafikan semua waranti, nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada waranti kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Kami tidak membuat pernyataan atau jaminan tentang ketepatan, kesempurnaan atau kebolehpercayaan kandungan di tapak web kami atau keputusan yang mungkin diperoleh daripada menggunakan tapak web kami.

Had Tanggungjawab

Tapak Stake tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web kami oleh anda. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada ganti rugi untuk kehilangan keuntungan, data atau kerugian tidak ketara yang lain. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan kami tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan, kerosakan atau perbelanjaan yang timbul daripada penggunaan laman web kami atau pelanggaran anda terhadap terma dan syarat ini.

Perubahan kepada Terma dan Syarat

Kami berhak untuk mengemas kini terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan terus menggunakan laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa terma dan syarat kami. Jika kami membuat sebarang perubahan penting pada terma dan syarat ini, kami akan memberitahu anda dengan menyiarkan notis di tapak web kami atau dengan menghantar e-mel kepada anda.

Undang-Undang Diterima Pakai

Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Amerika Syarikat. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan terma dan syarat ini hendaklah diselesaikan dengan timbang tara yang mengikat mengikut peraturan Persatuan Timbang Tara Amerika.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang terma dan syarat kami, sila hubungi kami di [email protected]. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjawab pertanyaan anda dalam tempoh masa yang munasabah.